Winkelwagen Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)

Geen producten

Te bepalen Verzending
0,00 € Totaal

Afrekenen

MacManiack.com is u aangeboden door :

VGP Concept BVBA (hierna « MacManiack », « Ons » )

Rue Alphonse Sprumont 1B

4801 Stembert

BTW : BE0541.998.683

Email : info@macmaniack.com

Telefoon : +3287/29.38.60

1. Privacybeleid op MacManiack.com

VGP Concept BVBA respecteert de privacyrechten van haar gebruikers en erkent het belang van hun persoonlijke gegevens.

MacManiack.com

2. Wie verwerkt de persoonlijke gegevens ?

2.1 Verantwoordelijke gegevensverwerking

MacManiack (VGP Concept bvba) is verantwoordelijk voor de verwerking en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsmede het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens.

2.2. Bewerker(s)

MacManiack is vrij om gegevensverwerkers te gebruiken. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens op verzoek of voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De processor handelt altijd in overeenstemming met de instructies van de controller.

MacManiack maakt gebruik van de volgende categorieën "processors": hostingbedrijven, externe betalingsdienstaanbieders, logistieke partners.

3. Op welke juridische basis worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en het Privacyreglement verwerken wij persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, dan wel het uitvoeren van precontractuele stappen, op verzoek van de Gebruiker;

of

 • Op basis van de naleving van de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende het beheer van de contractuele relatie, en in het bijzonder de facturering;
 • Gebaseerd op onze legitieme interesse in het verzenden van informatie en circulaires naar onze klanten;
 • Gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming om promotionele aanbiedingen te versturen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

MacManiack verplicht zich uitsluitend de persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres) ;
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identifiers (Bankgegevens: wij bewaren enkel de nodige gegevens, en steeds in overeenstemming met het DGMP);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Facultatieve persoonsgegevens (geslacht, geboortedatum).

Deze gegevens worden verzameld wanneer u zich registreert op de Website en/of een bestelling plaatst. Gegevens kunnen, met uw toestemming, ook aan externe partners worden verstrekt. Andere persoonlijke gegevens kunnen later worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze dienst na verkoop. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van uw gebruik van de Website en de functionaliteit van de Website.

Daarnaast gebruiken we cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

5. Waarvoor worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt ?

MacManiack verzamelt uw persoonlijke gegevens om elke Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Het verzamelen van persoonsgegevens kan toenemen naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online diensten. MacManiack behoudt zich het recht voor bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren als er gegevens ontbreken of onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en aanverwante diensten. De verwerking vindt uitsluitend plaats voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, kredietcontrole, ondersteuning, opvolging van klachten en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
 • Gepersonaliseerde marketing en nieuwsbrief indien u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In dat geval staat het u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken.

De gebruiker verstrekt de persoonlijke gegevens altijd zelf en kan zo een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk onjuist zijn, behoudt MacManiack zich het recht voor om bepaalde verwachte operaties tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens ?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen MacManiack. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht, verzonden of gecommuniceerd aan derden, behalve met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

7. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens ?

Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf het einde van de relatie met de klant of prospect. De vertraging begint bij ofwel de laatste bestelling, de laatste verbinding met het klantaccount, of het laatste telefoontje naar de klantenservice, of het verzenden van een e-mail naar de klantenservice, of het aanklikken van een hyperlink in een e-mail verzonden door MacManiack, of het plaatsen van producten in het winkelwagentje zonder afronding van de aankoop, of tot slot een positieve reactie op een e-mail waarin wordt gevraagd of de klant commerciële prospectie wil blijven ontvangen aan het einde van de periode van vijf jaar. Aan het einde van deze periode worden de gegevens van de klant of prospect geanonimiseerd.

Informatie die wordt gebruikt om het bewijs te leveren van een recht of contract, of die wordt bewaard in overeenstemming met een wettelijke verplichting, mag echter worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

8. Wat zijn uw rechten ?

8.1 Garantie op een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen altijd worden verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.

Zij worden op passende, relevante en evenredige wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de gestelde doelen te bereiken.

8.2 Toegangsrecht

Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. Dit geeft u het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn verzonden, de criteria die bepalen de bewaartermijn van de gegevens en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens te raadplegen.

8.3 Recht op rectificatie van persoonlijke gegevens

Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats aan de Gebruiker om zijn "Gebruikersprofiel" aan te passen. U kunt ook contact met ons opnemen voor een wijzigingsaanvraag.

8.4 Recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen

In de volgende gevallen hebt u ook recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor het vermelde doel;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en er is geen andere rechtsgrondslag die de verwerking van uw gegevens rechtvaardigt;
 • U heeft van rechtswege bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw gegevens worden illegaal verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd in overeenstemming met een wettelijke verplichting.
 • Het wissen van gegevens heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid; gewiste gegevens kunnen tijdelijk worden opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van behandeling

In bepaalde gevallen hebt u recht op beperkingen op de verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of gedurende de tijd die MacManiack nodig heeft om te verifiëren of u uw recht op verwijdering rechtsgeldig kunt uitoefenen.

8.6 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, profilering of andere doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking. MacManiack zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij MacManiack kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die uw recht van bezwaar tenietdoen.

8.7 Recht op gegevenscompatibiliteit

U hebt het recht om van MacManiack alle persoonlijke gegevens te verkrijgen die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze persoonsgegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld als u deze voor direct marketingdoeleinden hebt gegeven.

9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen ?

Als u uw rechten wenst uit te oefenen, moet u een schriftelijke aanvraag en een identiteitsbewijs per aangetekende brief sturen naar MacManiack - Rue Alphonse Sprumont 1B - 4801 Stembert-België, of per e-mail naar admin@macmaniack.com Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na ontvangst van uw aanvraag.