MacManiack.com wordt aangeboden door :

SOSAV SAS (hierna "MacManiack", "Wij")

3 rue des campanules

77185 Lognes

E-mail: info@macmaniack.com

1. Privacybeleid op MacManiack.com


SOSAV SAS respecteert de privacyrechten van haar gebruikers en erkent het belang van hun persoonlijke gegevens.

MacManiack.com

2. Wie verwerkt persoonlijke gegevens?


2.1 Gegevenscontroller

MacManiack (SOSAV SAS) is verantwoordelijk voor de verwerking en bepaalt, alleen of in samenwerking met anderen, welke persoonsgegevens worden verzameld, alsmede het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Bewerker(s)

SOSAV is vrij om gegevensverwerkers te gebruiken. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon die op verzoek of namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens. De processor handelt altijd in overeenstemming met de instructies van de controller.

SOSAV maakt gebruik van de volgende categorieën van "verwerkers": hostingbedrijven, externe betalingsdienstaanbieders, logistieke partners.

3. Op welke wettelijke basis worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en het Reglement verwerken wij persoonsgegevens op de volgende juridische gronden:

Op basis van de uitvoering van het contract zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitvoering van precontractuele procedures, op verzoek van de Gebruiker;

of

Op basis van de naleving van wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie en in het bijzonder de facturering;
Op basis van onze legitieme interesse in het verzenden van informatie en circulaires naar onze klanten;
Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming om promotionele aanbiedingen te versturen (direct marketing).


4. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

SOSAV verbindt zich ertoe alleen die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres);
Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
Financiële identificatiemiddelen (bankgegevens: wij bewaren alleen de nodige gegevens en altijd in overeenstemming met de DGPS);
Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
Optionele persoonsgegevens (geslacht, geboortedatum).
Deze gegevens worden verzameld wanneer u zich registreert op de Website en/of een bestelling plaatst. Gegevens kunnen ook worden verstrekt aan externe partners, afhankelijk van uw toestemming. Andere persoonlijke gegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld als onderdeel van onze dienst na verkoop. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van uw gebruik van de Website en de functionaliteit van de Website.

Daarnaast gebruiken we cookies om de Gebruiker te herkennen en een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagen") en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

5. Voor welk doel worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

SOSAV verzamelt uw persoonlijke gegevens om elke gebruiker van ons platform een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Het verzamelen van persoonlijke gegevens kan toenemen naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online diensten. SOSAV behoudt zich het recht voor om bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de bijbehorende diensten. De verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd voor de volgende specifieke doeleinden:

Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, levering, facturatie, kredietcontrole, ondersteuning, opvolging van klachten en verzending van nieuwsbrieven.
Beheer van rechtszaken.
Bescherming tegen fraude en overtredingen.
Gepersonaliseerde marketing en nieuwsbrief als u deze uitdrukkelijk hebt geaccepteerd. In dit geval staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
De gebruiker verstrekt de persoonlijke gegevens altijd zelf en kan zo een zekere mate van controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of kennelijk onjuist zijn, behoudt SOSAV zich het recht voor om bepaalde verwachte operaties tijdelijk of definitief uit te stellen.

6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor intern gebruik binnen SOSAV. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, doorgegeven of doorgegeven aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de relatie met de klant of prospect. De deadline begint met ofwel de laatste bestelling, de laatste verbinding met het klantenaccount, de laatste oproep naar de klantenservice, of het versturen van een e-mail naar de klantenservice, of een klik op een hyperlink in een door SOSAV verzonden e-mail, of het plaatsen van producten in het winkelwagentje zonder dat de aankoop is voltooid, of tot slot een positief antwoord op een e-mail waarin de klant wordt gevraagd of hij de zakelijke ontwikkeling na de vijfjarige deadline wil voortzetten. Aan het einde van deze periode worden de gegevens van de klant of prospect geanonimiseerd.

Informatie die wordt gebruikt om het bewijs te leveren van een recht of een contract, of die wordt opgeslagen in overeenstemming met een wettelijke verplichting, kan echter worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

8. Wat zijn uw rechten?


8.1 Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.

Zij worden op passende, relevante en evenredige wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de gestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht van toegang

Als u uw identiteit kunt aantonen, hebt u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. Dit geeft u het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn verzonden, de criteria die de bewaartermijn bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

8.3 Recht op correctie van persoonsgegevens

Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats aan de gebruiker om de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn "Gebruikersprofiel". U kunt ook contact met ons opnemen met een wijzigingsverzoek.

8.4 Recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen

U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen in de volgende gevallen:

Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze werden verzameld;

U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens;

U heeft wettelijk bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

Uw gegevens worden illegaal verwerkt;

Uw gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting worden verwijderd.

Het verwijderen van gegevens heeft voornamelijk te maken met hun zichtbaarheid; het is mogelijk dat verwijderde gegevens tijdelijk worden opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heeft u recht op beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder in het geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of voor de tijd die SOSAV nodig heeft om na te gaan of u uw recht op het wissen geldig kunt uitoefenen.

8.6 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op 'direct marketing', profilering of voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking. SOSAV zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij SOSAV kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die prevaleren boven uw recht van bezwaar.

8.7 Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om van SOSAV alle persoonlijke gegevens te verkrijgen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze persoonlijke gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze heeft gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u uw rechten wilt uitoefenen, moet u een schriftelijk verzoek en een bewijs van identiteit per aangetekende brief sturen naar MacManiack.com - 1 rue des campanules, 77185 Lognes, Frankrijk, of per e-mail naar admin@macmaniack.com Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één (1) maand na ontvangst van uw verzoek reageren.