Wettelijke informatie


Deze site is een uitgave van SOSAV SAS met een kapitaal van 23,653.80 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Meaux onder nummer 534 702 592 en is de eigenaar van het Macmaniack.com merk. Het hoofdkantoor van SAS SOSAV is gevestigd op 3 rue des campanules in Lognes (77185) france.

Directeur publicatie: Mikaël THOMAS, voorzitter van SAS SOSAV.

Accommodatie: HostMe SAS (793 073 669 00012), LD Lagaffe, 47130 CLERMONT-DESSOUS

Informatie / Contact: Voor alle informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice per e-mail via dit formulier

Voorwaarden voor het gebruik van de site

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De gebruiker erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site.

De gebruiker erkent dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect functioneert.

Macmaniack.com geeft geen garantie voor de juistheid van de inhoud van de site en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen die zich kunnen voordoen. Alle informatie op deze site dient uitsluitend ter informatie en is niet onderworpen aan enige garantie.

Macmaniack.com levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de site accuraat is en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Macmaniack.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige bijzondere, incidentele of gevolgschade als gevolg van het gebruik van of de toegang tot deze site of andere sites die eraan gekoppeld zijn, inclusief in gevallen waarin de site op de hoogte is gebracht van mogelijke schade.

Informatietechnologie en vrijheden

Overeenkomstig Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, als gewijzigd, betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de website aangegeven (nr. 1536971) bij de Commission Nationale de l'Informatique et des libertés (www.cnil.fr).

In het bijzonder wordt de gebruiker, in overeenstemming met artikel 32 van de gewijzigde wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, ervan in kennis gesteld dat SOSAV, als verantwoordelijke voor de verwerking, de verwerking van persoonsgegevens uitvoert voor de belangrijkste doeleinden van het beheer van de registratie van de gebruiker op de communautaire site en het versturen van nieuwsbrieven.

Sommige van de verzamelde gegevens kunnen voor prospectiedoeleinden aan haar partners worden meegedeeld.

Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht. Als er geen antwoord is of als de verstrekte informatie onjuist is, kan SOSAV uw verzoek niet in behandeling nemen.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij/zij recht heeft op toegang, opvraging en correctie, waardoor hij/zij, indien nodig, zijn/haar persoonlijke gegevens kan laten corrigeren, aanvullen, bijwerken, vergrendelen of verwijderen indien deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of indien de verzameling, het gebruik, de communicatie of de opslag ervan verboden is.

De gebruiker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens om legitieme redenen en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

Al deze rechten worden bij SOSAV uitgeoefend per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening op het volgende adres:

MACMANIACK.com

Klantenservice

3 rue des campanules

77185 Lognes

Cookies

Wanneer een persoon de site www.macmaniack.com bezoekt, installeert SOSAV cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker.

Cookies zijn gegevens die door een webserver worden gebruikt om statusinformatie naar de browser van een gebruiker te sturen en voor die browser om statusinformatie terug te sturen naar de oorspronkelijke webserver.

Statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, taal, vervaldatum, responsdomein, etc. zijn.

Deze statusinformatie kan door de browser op verschillende manieren worden opgeslagen (een afzonderlijk tekstbestand per cookie, een enkel bestand dat alle cookies bevat, versleutelingsmogelijkheden van dit enkele bestand, enz.) of helemaal niet: het hangt af van het type browser, de versie, de configuratie, enz.

Sommige van deze cookies hebben uitsluitend tot doel elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Andere zijn strikt noodzakelijk voor de levering van een online communicatiedienst.

In elk geval maakt de configuratie van de browsersoftware het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te melden en eventueel te weigeren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld en accepteren de installatie van cookies. U heeft echter de mogelijkheid om, indien u dat wenst, het gebruik van cookies uit te schakelen door de juiste instellingen van uw browser te selecteren. Afhankelijk van de gebruikte browsers kan de procedure anders zijn.

Over het algemeen is deze parameter te vinden in de tabbladen "Tools" en "Settings".

Het is niet mogelijk om gedetailleerde en actuele informatie te verkrijgen over deze configuratie-elementen, die onder de exclusieve controle en bevoegdheid van de uitgevers van navigatiesoftware vallen.

Ter informatie kunnen gebruikers over aanvullende informatie beschikken:

- van de uitgevers van hun browsersoftware op hun website;

- meer in het algemeen op de CNIL-website op www.cnil.fr met behulp van het trefwoord "cookies" in zoekmachines.

Houd er rekening mee dat door uw browser zo in te stellen dat alle cookies en andere cookies die nodig zijn voor bepaalde functies, pagina's, spaties op de site niet toegankelijk zijn.

Bescherming van de inhoud

Alle inhoud aanwezig of beschikbaar gesteld via de website www.macmaniack.com, zoals teksten, tekeningen, afbeeldingen, afbeeldingen, muziek, foto's, foto's, handelsmerken en logo's, digitale downloads, etc., is eigendom van SOSAV, aan haar gelieerde ondernemingen of derden.

Deze inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de schending van intellectuele-eigendomsrechten het misdrijf van namaak vormt en strafbaar is volgens de wet.

SOSAV verleent geen enkel recht op de inhoud en geeft haar bezoekers het recht om de inhoud van haar site op papier te kopiëren en af te drukken, uitsluitend met het doel hun aankopen voor te bereiden.

Het is elke natuurlijke of rechtspersoon ten strengste verboden om de inhoud geheel of gedeeltelijk uit te pakken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te transcriberen en/of te hergebruiken voor enig ander doel dan de voorbereiding van de aankopen op de website www.macmaniack.com, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Intellectueel eigendom

SOSAV, en in het bijzonder de inhoud ervan, wordt beschermd door de teksten met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht dat van kracht is in Frankrijk.

Het gebruik van Macmaniack.com geeft de gebruiker geen rechten. Deze rechten blijven het exclusieve eigendom van SOSAV SAS.

Bijgevolg is de inhoud beschikbaar op Macmaniack.com is voorbehouden en beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, met inbegrip van het auteursrecht, naburige rechten en merkrechten.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SAS SOSAV vormt elke reproductie of verspreiding een inbreuk die strafrechtelijk kan worden bestraft. Elk illegaal gebruik van alle of een deel van Macmaniack.com zal resulteren in juridische stappen.

Toepasselijk recht

Het Franse recht is zowel op de vorm als op de inhoud van toepassing.