Winkelwagen Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)

Geen producten

Te bepalen Verzending
0,00 € Totaal

Afrekenen

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE


Gelieve deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website aandachtig te lezen.

DOOR DE WEBSITE TE OPENEN, TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN VOOR PERSOONLIJKE DOELEINDEN EN/OF VOOR DE RECHTSPERSOON IN WIENS NAAM U HANDELT ALS GEVOLMACHTIGDE, TUSSENPERSOON OF WERKNEMER, VERKLAART U AKKOORD TE GAAN MET DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEVESTIGT U DIE UITDRUKKELIJK TE AANVAARDEN. DIE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD. GELIEVE DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE ERVAN NIET TE OPENEN, TE BEZOEKEN EN TE GEBRUIKEN ALS U DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEIGERT NA TE LEVEN.
INLEIDING: CHARTER VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens het gebruik van de website www.macmaniack.com kan informatie over uw surfgedrag worden opgeslagen in “cookies”, afhankelijk van de keuzes die u voor de cookies hebt ingesteld en die u op elk moment kunt wijzigen.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser (bijvoorbeeld Firefox, Internet Explorer of Safari) wordt opgeslagen en waarmee de bezochte websites en uw voorkeuren voor die websites worden onthouden.

De cookies die worden opgeslagen tijdens uw bezoek aan onze website kunnen u niet identificeren als individu, maar herkennen alleen het toestel dat u gebruikt (computer, tablet of smartphone). De via onze website opgeslagen cookies bevatten evenwel geen persoonlijke of gevoelige informatie (zoals uw naam, adres of betalingsgegevens).

Onze website gebruikt verschillende soorten cookies:

- Sessie-cookies: die worden gebruikt om het surfen op internet te vereenvoudigen. Een sessie-cookie verdwijnt zodra u uw browser sluit.

- Analytische cookies: die cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld op de pagina’s die u het vaakst gebruikt en als u op onze webpagina’s foutmeldingen heeft gekregen). De informatie die wordt verzameld op basis van die cookies, wordt uitsluitend gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.

De cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. U kunt ze op elk moment via uw browser verwijderen.

COOKIES BEHEREN

U kunt het beheer van uw cookies op verschillende manieren aanpassen. Elke instelling kan wel een invloed hebben op het surfen op internet en de voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor cookies nodig zijn.

COOKIES AANVAARDEN

Als u in uw browser aanvaardt dat op uw computer cookies worden opgeslagen, dan kunnen in een speciale map op uw computer tijdelijk de cookies worden bewaard die horen bij de pagina’s en inhoud die u hebt geraadpleegd. Ze zijn alleen leesbaar voor hun uitgever.

COOKIES VERWIJDEREN

Via uw browser kunt u cookies verwijderen of instellen dat ze niet langer worden bewaard. Ook kunt u de voorkeuren voor uw browser aanpassen zodat die u waarschuwt wanneer cookies naar uw computer worden gestuurd.

Om dat te doen, kunt u voor uitgebreide instructies onderstaande links volgen naar de helppagina’s van de verschillende browsers:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/fr#howtoie8

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers?s=cookies&r=5&as=s

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647

Safari: https://help.apple.com/safari/mac/5.2/help/index.html?localePath=French.lproj#sfri11471

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/fr/cookies.html

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN BESCHERMING VAN DE PRIVACY (wettelijke vermeldingen)

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

De term "Website" verwijst naar deze website zoals die online is gezet door VGP CONCEPT BVBA (meer informatie onder punt 2: “Uitgever”), hierna “de verkoper” genoemd, en naar alle informatie en het materiaal op die Website.

Voor sommige delen of pagina’s van de Website gelden speciale en/of extra voorwaarden, die een aanvulling vormen op de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden krijgen de speciale en/of extra voorwaarden voorrang op de onderhavige Algemene Voorwaarden voor wat betreft de delen of pagina’s van de Website waarop ze betrekking hebben.

Deze Website bevat ook links naar andere websites die door derden online zijn gezet. De links naar deze Website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de Websites van die derden. De verkoper heeft die websites niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de informatie of het materiaal op elke website die toegankelijk is via links op deze Website. De creatie van een link naar de website van een derde of de toelating aan de website van een derde om een link naar de onderhavige Website te creëren, impliceert niet dat de verkoper de op die website van derden aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt. De verkoper velt bovendien geen enkel impliciet of expliciet oordeel over de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die direct of indirect terug te vinden is op de websites van derden of over de eerlijkheid en/of moraliteit van derden.

De inhoud van de Website kan worden gewijzigd. De toegang tot een product of dienst kan worden onderworpen aan de toelating van de verkoper. De informatie op deze Website vormt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geen aanbod of verzoek om over te gaan tot aankopen in om het even welke regio. Alle personen die deze Website openen, bezoeken of gebruiken, moeten zich ervan vergewissen dat de wettelijke voorschriften die van kracht zijn in hun eigen land wel degelijk de toegang tot die informatie toestaan; anders mogen zij deze Website niet openen, bezoeken en/of gebruiken.

2. Uitgever

De uitgever van deze Website is:

VGP CONCEPT BVBA
Rue Alphonse Sprumont 1B
4801 STEMBERT
Het hoofdkantoor is gelegen in de Rue Alphonse Sprumont 1B
te 
4801 STEMBERT
België
Btw: BE541.998.683
Contact: info@macmaniack.com

Ontwerp en creatie:
De website is een realisatie van MacManiack

3. Inhoud van de Website / Materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website worden louter ter informatie verschaft en vormen geen vast aanbod van producten. Een aanbod kan alleen worden gedaan en in aanmerking worden genomen als het rechtsgeldig is en overeenkomt met de wettelijke bepalingen op dat vlak. Elk aanbod is beperkt tot de landen of rechtsgebieden die uitdrukkelijk in dat aanbod zijn vermeld en is niet bedoeld voor personen in andere landen of rechtsgebieden die de Website openen, bezoeken of gebruiken.

De verkoper zal alles in het werk stellen om de informatie en het materiaal op deze Website geregeld te controleren en te updaten en om de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de gebruikte bronnen na te gaan. De informatie en het materiaal op deze Website kunnen bijgevolg onderhevig zijn aan wijzigingen. De verkoper kan echter nooit de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of tijdloosheid waarborgen van de informatie en het materiaal die op deze Website staan of waarnaar hij verwijst; hij kan evenmin waarborgen dat die informatie of dat materiaal afgestemd zijn op een bepaald doel of dat de gebruikte bronnen betrouwbaar en eerlijk zijn. De verkoper, zijn managers, werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen in geen geval om welke reden ook al dan niet contractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van uw raadpleging van en/of gebruik van en/of bezoek aan de Website, tenzij het gaat om ernstige of opzettelijke fouten die zij zouden hebben gemaakt of om misleidende, foutieve of tegenstrijdige informatie.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze Website zijn beschermd door een intellectueel eigendomsrecht dat van de verkoper is of waarop die aanspraak kan maken. Die informatie en dat materiaal mogen door u alleen worden vermenigvuldigd of geprint voor strikt persoonlijk gebruik, en dus niet voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de bijbehorende vermeldingen met verwijzing naar dat intellectueel eigendomsrecht niet weglaat. U verbindt zich ertoe die informatie en dat materiaal in geen enkele vorm en op geen enkele manier te verspreiden, te vermenigvuldigen en te verkopen.

5. Bescherming van de privacy (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

Gelieve er rekening mee te houden dat de verkoper verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website verklaart u ermee akkoord te gaan dat de verkoper uw persoonsgegevens opslaat en verwerkt voor de onderstaande doeleinden: de naleving van alle toepasselijke wettelijke bepalingen of voorschriften (met name op het vlak van de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme), het beheer van de contractuele en precontractuele relaties, de preventie van misbruik en fraude, de verwezenlijking van statistieken en testen, de opleiding van het personeel, de controle van de kwaliteit van de dienst, marktonderzoek of direct marketing voor de door de verkoper gepromote producten.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en om rechtzettingen te eisen indien ze niet correct zijn. Voor de uitoefening van dat recht moet u de verkoper gewoon op het bovenstaande adres een schriftelijk verzoek met daarop de datum en uw handtekening sturen.

6. Vertrouwelijkheid

De informatie en het materiaal die via deze Website aan de verkoper worden bezorgd, worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en voorschriften die op dat vlak van kracht zijn.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De toegang tot, het bezoek aan of het gebruik van deze Website en de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, tenzij de wet uitdrukkelijk een bevoegde rechter aanwijst.

8. Autonomie en wijzigingen

Indien sommige bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden worden beschouwd als onuitvoerbaar, dan worden de andere bepalingen geacht onveranderd te blijven. De onuitvoerbare bepaling(en) word(t)(en) dan vervangen door een bepaling die wel uitvoerbaar is en die inhoudelijk de meeste overeenkomsten vertoont met de onuitvoerbaar beschouwde bepaling(en).

De verkoper heeft het recht de onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.