Winkelwagen Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)

Geen producten

Te bepalen Verzending
0,00 € Totaal

Afrekenen

Algemene verkoopsvoorwaarden


Artikel 1: Doel

De online shop van de site www.macmaniack.com, werd opgericht door MACMANIACACK SARL, 3 rue des campanules, 77185 Lognes, (829 811 728 RCS de Meaux), de exploitant van deze site. De algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "de algemene voorwaarden") regelen uitsluitend de contractuele relatie tussen MACMANIACK (hierna "de verkoper" en de koper (hierna "de koper") en zijn bedoeld om de rechten en plichten van de partijen in verband met de online verkoop van goederen en diensten die worden aangeboden in de online shop op de website www.macmaniack.com (hierna "de Site") te definiëren.

Artikel 2: Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden en digitale handtekening.

De bestelling van de producten die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding door de Koper en houdt de aanvaarding zonder enig voorbehoud in, door de Koper, van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zoals hieronder uiteengezet. Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend voor de Koper zonder rekening te houden met door hem toegevoegde bijzondere clausules - tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de Verkoper en zonder rekening te houden met enig reclamemateriaal uitgegeven door MACMANIACK. Er mogen geen algemene of specifieke voorwaarden in de door de Koper verzonden of geleverde documenten worden opgenomen, voor zover deze documenten onverenigbaar zijn met deze Algemene Voorwaarden. De Koper verklaart dat hij/zij over de volledige wettelijke bevoegdheid beschikt om zich aan deze Algemene Voorwaarden te verbinden. Elke bestelling van een product dat op de Site verschijnt, is slechts mogelijk na het aanvinken van het vakje "Ik aanvaard de Algemene Verkoopsvoorwaarden" gevolgd door een hypertekstlink naar deze Algemene Voorwaarden en gaat ervan uit dat ze vooraf zijn geraadpleegd. Elke wijziging van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing vanaf het moment dat deze op de Site wordt geplaatst, maar kan niet van toepassing zijn op eerder afgesloten contracten. De Koper heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op te slaan of te bewerken, met dien verstande dat zowel het opslaan als het bewerken van dit document uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid valt.

Artikel 3.1: Contractuele documenten

Dit contract wordt gevormd door de volgende contractuele documenten, gepresenteerd in aflopende hiërarchische volgorde: deze Algemene Voorwaarden; de factuur. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de documenten van verschillende rangorde, prevaleren de bepalingen van het document van hogere rang.

Artikel 3.2: Wijziging van contractuele documenten

Verzoeken tot wijziging van een factuur moeten per e-mail (info@macmaniack.com) aan onze klantendienst worden gericht. Voor elke wijziging van de factuur na verzending behoudt MACMANIACK SARL zich het recht voor om een factuur van 15€ HT per gewijzigd document te eisen, dit als administratiekosten.

Artikel 4: Inwerkingtreding - duur

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum van de elektronische handtekening van het bestelformulier. Deze Algemene Voorwaarden worden gesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de goederen en diensten waarop is ingeschreven, tot het verstrijken van de door de Verkoper verschuldigde garanties.

Artikel 5: Elektronische handtekening

De "dubbele klik" van de Koper onder de bestelbon vormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De aanvaarding door de Koper wordt gematerialiseerd door zijn elektronische handtekening, gematerialiseerd door de klik van betaling van het aanbod, alsook door de mededeling van zijn bankgegevens op het einde van de betaling van zijn bestelling. Deze elektronische handtekening staat gelijk aan een handgeschreven handtekening tussen de partijen. Deze dubbele aanpak staat gelijk aan de erkenning door de Koper dat hij alle onderstaande voorwaarden volledig heeft begrepen en goedgekeurd en dat zij geen handgeschreven ondertekening van dit document vereisen. Daarnaast kan het nodig zijn dat de Verkoper de Algemene Voorwaarden bijwerkt. In deze voorwaarden nodigt de Verkoper de Kopers uit om de Algemene Verkoopsvoorwaarden hieronder aandachtig te lezen alvorens over te gaan tot het daadwerkelijk bestellen van producten die op de Site verschijnen. De voorgestelde taal voor het sluiten van het online contract is het Frans.

Artikel 6: Bevestiging van de bestelling

De contractuele informatie wordt uiterlijk op het moment van levering per e-mail bevestigd of, bij gebrek daaraan, op het adres dat door de Koper op het bestelformulier is vermeld.

Artikel 7: Bewijs van de transactie

De computerbestanden, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van inkooporders en facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan dienen.

Artikel 8: Productinformatie

8-a : de Verkoper stelt op zijn website de te koop aangeboden producten voor met de nodige kenmerken om te voldoen aan artikel L 111-1 van de Consumentenwet, dat voorziet in de mogelijkheid voor de potentiële Koper om de essentiële kenmerken van de producten die hij wenst te kopen te kennen voordat de definitieve bestelling wordt geplaatst.

8-b : De aanbiedingen van de Verkoper zijn slechts geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Artikel 9: Prijzen

De prijzen zijn aangegeven in euro's en zijn enkel geldig op de datum van aankoop door de Koper. Ze houden geen rekening met de leveringskosten, worden bovendien gefactureerd en aangegeven vóór de validatie van de bestelling. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten in de online shop. Betaling van de volledige prijs dient plaats te vinden op het moment van bestellen. De betaalde bedragen mogen op geen enkel moment worden beschouwd als een storting of termijnbetalingen.

In geval van een kennelijke fout in de prijs behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst niet na te komen. De koper mag niet eisen dat deze belachelijke prijs wordt betaald, de normaal aangemelde koper mag niet serieus beweren dat hij de aangegeven prijs voor de werkelijke waarde van het goed heeft genomen. In dit geval kan de verkoop door de verkoper als nietig worden beschouwd.

Artikel 10: Wijze van betaling


Om zijn bestelling te betalen, heeft de Koper, naar zijn keuze, alle betalingsmogelijkheden aangeboden op het ogenblik van de bestelling. De Koper garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij de validatie van de bestelling. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking en levering van bestellingen op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart van officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling. In het bijzonder behoudt de Verkoper zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een Koper die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of met wie een betalingsgeschil wordt beheerd.

Artikel 11: Beschikbaarheid van producten

De bestelling wordt uiterlijk binnen 3 dagen na de dag na de bestelling uitgevoerd. In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, in het bijzonder als gevolg van onze leveranciers, heeft de koper de mogelijkheid om ofwel de terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen binnen de 30 dagen na hun betaling, ofwel de omruiling van het product.

Artikel 12: Leveringsvoorwaarden

De producten worden geleverd op het door de Koper tijdens de bestelling opgegeven adres. De Koper is verplicht de staat van de verpakking van de goederen bij levering te controleren en de Verkoper binnen een week per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen van eventuele schade die aan de vervoerder is toe te rekenen. De Koper kan, op zijn verzoek, een factuur naar het facturatieadres en niet naar het leveringsadres laten sturen door de optie die daartoe tijdens het bestelproces is voorzien, te valideren.

Artikel 13: Leveringsproblemen veroorzaakt door de vervoerder

Elke anomalie met betrekking tot de levering (ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking, gebroken producten als gevolg van verkeerde behandeling van de verpakking) moet op de leveringsbon worden vermeld in de vorm van "handgeschreven reserveringen", vergezeld van de handtekening van de koper. De koper moet het geschil met de vervoerder of het postkantoor melden en behandelen binnen de wettelijke termijnen na de leveringsdatum. De koper moet een kopie van de documenten die per gewone post naar de vervoerder worden gestuurd naar :

MACMANIAK SARL

3 rue des campanules,

77185 Lognes

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor elke verlenging van de levertijden, met name in geval van verlies, beschadiging van de producten of staking door de vervoerder.

Artikel 14: Leveringsprobleem bij de verkoper

Voor elke anomalie met betrekking tot de inhoud van de verpakking (product ontbreekt of is niet in overeenstemming met de vermeldingen op het bestelformulier) en waarvoor de koper aantoont dat alleen de verkoper kan worden ondervraagd.

14-a : De Koper moet zijn klacht indienen bij de Verkoper op het volgende adres: MACMANIACK, 3 rue des campanules, 77185 Lognes per aangetekende brief met ontvangstbewijs op dezelfde dag van levering of uiterlijk drie (3) werkdagen na levering.

14-b: De klacht bestaat ofwel uit de annulering van de bestelling en de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. - of door het ruilen van producten die niet aan de bestelling voldoen. In alle gevallen zal de terugbetaling of omruiling alleen plaatsvinden op voorwaarde dat het (de) om te ruilen of terug te betalen product(en) in hun geheel, zonder enige schade, in hun originele verpakking compleet en intact, in perfecte staat voor wederverkoop, door Colissimo Recommended, worden teruggestuurd naar het volgende adres: MACMANIACK, 3 rue des campanules, 77185 Lognes. Elk product dat beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of geruild. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het (de) geretourneerde product(en) te onderzoeken en bijgevolg de datum van terugbetaling of omruiling uit te stellen.

14-c : Elke klacht die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Koper.

14-d : De verzendingskosten zijn ten laste van de firma MACMANIACK, behalve in het geval dat blijkt dat het teruggezonden product niet overeenstemt met de oorspronkelijke verklaring van de Koper op het retourformulier.

Artikel 15: Productgarantie

MACMANIACK garandeert alle items op verborgen gebreken op de datum van aankoop voor een periode van 1 jaar vanaf dezelfde datum. Indien het product tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn (op de datum van aankoop) als gevolg van een materiaal- of fabricagefout, zal MACMANIACK het product of de defecte onderdelen gratis repareren of vervangen (naar keuze van MACMANIACK), met inachtneming van de onderstaande voorwaarden. MACMANIACK behoudt zich het recht voor om in de werkplaats defecte onderdelen of producten te vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van MACMANIACK.

1. Deze garantie is alleen van toepassing als het defecte product wordt aangeboden tijdens de garantieperiode, vergezeld van de factuur. MACMANIACK behoudt zich het recht voor de gratis toepassing van de garantie te weigeren indien deze documenten niet worden voorgelegd of indien ze onvolledig of onleesbaar zijn.

2. Om schade of verlies of wissen van gegevens die zijn opgeslagen op media of mobiele telefoons te voorkomen, moet u een kopie hebben gemaakt of een back-up hebben gemaakt voordat u uw apparaat aan de dealer onder garantie overhandigt.

3. Deze dekking dekt geen transportkosten of risico's verbonden aan de opslag en terugwinning van uw product.

4. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:

a) periodiek onderhoud en reparaties of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage.

b) Schade of defecten die het gevolg zijn van het gebruik, de werking of de behandeling van het product dat niet in overeenstemming is met normaal persoonlijk of privégebruik.

c) Schade of wijzigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik, installatie of gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met het beoogde doel, virusinfecties of gebruik van het product met verkeerd geïnstalleerde of ongeschikte software, gebruik van het product met accessoires, apparaten en andere ongeschikte producten, reparaties die door andere personen dan MACMANIACK-reparateurs of door andere personen dan MACMANIACK-reparateurs of door andere personen dan MACMANIACK-reparateurs zonder toestemming van MACMANIACK, nalatigheid, ongevallen, brand, vloeistoffen, chemicaliën, andere stoffen, overstromingen, trillingen, overmatige hitte, overspanning, overmatige of ontoereikende stroomtoevoer, straling, elektrostatische ontladingen, inclusief bliksem, andere krachten en externe effecten.5. Deze garantie heeft alleen betrekking op de hardwarecomponenten van het product. Het heeft geen betrekking op software waarvoor een eindgebruikerslicentieovereenkomst of afzonderlijke garantieverklaringen of uitsluitingen worden verstrekt of toegepast.

Artikel 16: Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door producten

De Koper wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat de Verkoper niet de producent of fabrikant is van de producten die op de website worden gepresenteerd, in de zin van Wet nr. 98-389 van 19 mei 1998 en de Verkoper wijst elke aansprakelijkheid af voor producten met gebreken. Bijgevolg kan in geval van schade aan een persoon of eigendom veroorzaakt door een gebrek in het product, alleen de fabrikant van het product door de koper aansprakelijk worden gesteld, op basis van de informatie op de verpakking.

Artikel 17: Herroepingsrecht

De Koper beschikt over een termijn van 30 werkdagen om op eigen kosten producten terug te sturen die hem niet bevallen. Deze termijn gaat in op de dag van levering van de bestelling van de Koper. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag afloopt, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

Elke retourzending moet vooraf per aangetekende brief of e-mail (info@macmaniack.com) worden gemeld. Het product moet door Colissimo Expert worden teruggestuurd naar het volgende adres:

MACMANIACK

Retourservice

3 rue des campanules

77185 Lognes.

De producten mogen niet ontzegeld zijn, zodat de koper van het herroepingsrecht kan profiteren. Alleen producten die in hun geheel, in hun originele verpakking, compleet en intact en in perfecte staat voor wederverkoop worden geaccepteerd. Elk product dat beschadigd is, of waarvan de originele verpakking beschadigd of geopend is, wordt niet terugbetaald of geruild.

Dit herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, met uitzondering van de retourzendkosten. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht heeft de koper de keuze om terugbetaling van de betaalde bedragen of omruiling van het product te vragen. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen een termijn van minder dan 14 dagen zal de Koper worden terugbetaald door creditering van zijn bankrekening of door het aanmaken van een creditnota. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen een termijn van meer dan 14 dagen, kan de Koper alleen worden terugbetaald door het aanmaken van een creditnota, verzonden per e-mail, en geldig voor 6 maanden op de macmaniack.com shop.

In geval van een omruiling is de terugzending voor rekening van de koper.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de verkoper zich inspannen om de koper binnen 15 dagen terug te betalen. Gezien de technische aard van de verkochte producten kan deze termijn echter worden verlengd tot 30 dagen, met name wanneer het product een technische controle vereist (producten die vooraf moeten worden getest). De Koper wordt dan terugbetaald door creditering van zijn bankrekening (beveiligde transactie) in geval van betaling per creditcard, of per cheque in andere gevallen.

Artikel 18: Gebruiksrechten

Het recht om de software van MACMANIACK te gebruiken, evenals de software die door MACMANIACK wordt verspreid, wordt aan de Koper verleend op een niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare basis, in overeenstemming met de Intellectuele Eigendomscode. Volgens artikel L122-6-1 van deze Code beschikt de Koper echter uitsluitend over een reproductierecht voor het maken van een reservekopie, wanneer dit noodzakelijk is voor het behoud van het gebruik van de software. In ieder geval behoudt de auteur van de software een eigendomsrecht op zijn werk, dat de koper verplicht is te respecteren.

Artikel 19: Overmacht

Geen van beide partijen is in gebreke gebleven in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering daarvan wordt vertraagd, bemoeilijkt of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Zal worden beschouwd als een toevallige gebeurtenis of overmacht alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, extern aan de partijen, onvoorspelbaar, onvermijdelijk, buiten de controle van de partijen en die niet kunnen worden voorkomen door de partijen, ondanks alle redelijke inspanningen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan binnen tien werkdagen na de datum waarop zij daarvan kennis heeft gekregen, in kennis. Beide partijen zullen dan binnen een maand, tenzij dit door overmacht onmogelijk is, samenkomen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van de overeenkomst wordt voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden beëindigd. Uitdrukkelijk worden als overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk door de Franse rechtbanken en gerechtshoven en rechtbanken worden gehandhaafd: het blokkeren van transportmiddelen of voorraden, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag; het stoppen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de grenzen van de klant.

Artikel 20: Gedeeltelijke niet-validatie

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of ongeldig worden verklaard op grond van een wet, voorschrift of na een eindbeslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en strekking.

Artikel 21: Geen ontheffing

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een tekortkoming van de andere partij in de nakoming van een van de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, zal in de toekomst niet meer worden uitgelegd als een ontheffing van de betreffende verplichting.

Artikel 22: Titel

In geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels bovenaan de clausules en een van de clausules, worden de titels onbestaande verklaard.

Artikel 23: Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Dit geldt zowel voor materiële als formele regels. In geval van een geschil of vordering dient de koper eerst contact op te nemen met MACMANIACK om een minnelijke schikking te verkrijgen. In een tweede fase en in geval van beroep kan de koper een vordering indienen bij de bevoegde rechter.

Artikel 24: Informatietechnologie en vrijheden

De aan de Koper gevraagde informatie is noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en kan worden meegedeeld aan de contractuele partners van MACMANIACK die betrokken zijn bij de uitvoering van deze bestelling. De Koper kan zich schriftelijk wenden tot MACMANIACK, waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in het privacybeleid op de website, om zich te verzetten tegen deze communicatie of om zijn recht van toegang en rectificatie uit te oefenen met betrekking tot de informatie die op hem betrekking heeft en die zich in de bestanden van de Verkoper bevindt, onder de voorwaarden voorzien in de wet van 6 januari 1978.