Winkelwagen Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)

Geen producten

Te bepalen Verzending
0,00 € Totaal

Afrekenen

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Inleiding

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële activiteiten gerelateerd aan de producten die VGP BVBA via zijn website aanbiedt. De plaatsing van een bestelling via de website van VGP BVBA impliceert de aanvaarding van de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden.

Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en die onvoorwaardelijk te aanvaarden. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de onderhavige voorwaarden.

1. Definities

De in de algemene verkoopvoorwaarden en op de website gebruikte termen moeten als volgt worden begrepen:

1.1 VGP: de website van de onderneming VGP BVBA waarop de producten worden voorgesteld en verkocht aan de klanten.

1.2 Klant: iedere juridisch bekwame natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst en een product aankoopt via de website van VGP.

1.3 Bestelling: het verzoek van de klant om tussen VGP en de klant zelf een verkoopovereenkomst te sluiten voor een door VGP BVBA aangeboden product.

1.4 Productfiche: alle informatie met betrekking tot een product dat te koop wordt aangeboden op de website van VGP BVBA (tekst, foto’s, grafische elementen, …).

1.5 Product: alle goederen die de onderneming VGP BVBA op haar website te koop aanbiedt.

1.6 Transactie: alle acties, beveiligde verwerkingen, machtigingen en toelatingen die bij de betaling van de bestelde producten met bankkaart of elke andere op de website beschikbare digitale betalingswijze horen.

2. Voorwerp

VGP BVBA verkoopt online “onderdelen en accessoires” van smartphones, tablets, ...

De klant opent de website geheel vrijwillig en vult zijn winkelmandje om producten te bestellen die hij vrij heeft gekozen door op de website te surfen (artikel 3). De gekochte producten worden online betaald via een van de op de website voorgestelde mogelijkheden (artikel 7). VGP BVBA bevestigt de bestelling via een automatische e-mail met een overzicht van de bestelling en de producten worden binnen een welbepaalde termijn naar de klant verzonden (artikel 4).

3. Bestelling

3.1 Alle door de klant verschafte gegevens tijdens het invoeren van de bestelling zijn bindend voor die klant. VGP BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de klant fouten maakt bij het invullen van de gegevens van de ontvanger van de bestelling (in het leveradres of factuuradres) en wanneer de levering vertraging oploopt of de bestelde producten niet kunnen worden geleverd ten gevolge van die fouten.

3.2 De systemen voor automatische opslag leveren het bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling en van alle uitgevoerde transacties.

3.3 Na het sluiten van de verkoop bevestigt VGP BVBA de bestelling door naar het door de klant vermelde e-mailadres een automatische e-mail te verzenden met daarin een overzicht van de volledige bestelling. De verkoop is pas definitief na ontvangst van de betaling.

3.4 De door VGP BVBA aangeboden producten zijn bijna allemaal in voorraad. Als het gevraagde product niet (meer) onmiddellijk beschikbaar is, dan brengt VGP BVBA de klant daarvan via e-mail op de hoogte met vermelding van de leveringstermijn van het product. Als de klant niet akkoord gaat met de meegedeelde termijn, dan kan hij vragen om zijn bestelling aan te passen of gewoon te annuleren.

3.5 Alleen rechtsbevoegde personen mogen een bestelling plaatsen op onze website.

3.6 VGP BVBA behoudt zich over het algemeen het recht voor om in volgende gevallen de bevestiging van de bestelling op te schorten, te weigeren of te annuleren zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden: - vermelding van foutieve gegevens; - probleem met de betaling van de bestelling in kwestie; - geschil omtrent de achterstallige betaling van een vorige bestelling; - geweigerde toelating van de bank of financiële instelling van de klant; - bestelling van een abnormaal kleine en/of grote hoeveelheid producten; - bestelling voor een abnormaal laag en/of hoog bedrag.

Deze opsomming is niet limitatief.

3.7 De betaalde eindfactuur van de bestelling wordt bij het pakket gevoegd.

4. Levering

4.1 Bij bestellingen boven € 50 zijn de leveringskosten volledig voor rekening van VGP BVBA. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de instelling die de transactie zal voltooien, verbindt VGP BVBA zich ertoe de door de klant bestelde producten zo snel mogelijk (ter informatie: 24 à 72 uur in België, 2 à 5 dagen binnen Europa en 3 à 10 dagen buiten Europa) te laten bezorgen op het leveradres dat bij de bestelling werd vermeld.

4.2 De leveringen gebeuren per post of in een Bpack (afhankelijk van de keuze van de klant). VGP BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en de klant kan nooit een schadevergoeding of de volledige annulering van de bestelling eisen.

4.3 Bij ontvangst van het pakket moet de ontvanger van de bestelling controleren of het geleverde product in goede staat verkeert en hij moet de inhoud controleren. Wanneer een of meerdere bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, dan moet de ontvanger van het pakket op het moment van de levering meteen bij de bezorger een voorbehoud maken.

4.4 Bij schade of verlies zijn de kosten voor die schade of dat verlies krachtens de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming voor rekening van de verkoper op afstand. Als het ontvangen pakket niet overeenkomt met de gekochte producten of als het beschadigd is, dan kan de klant het binnen 7 dagen na ontvangst terugsturen naar VGP BVBA. VGP BVBA zal vervolgens op verzoek van de klant binnen 30 dagen na het terugsturen van het pakket overgaan tot de omwisseling of volledige terugbetaling van de bestelling en verzendingskosten. VGP BVBA behoudt zich echter het recht voor de terugbetaling van de teruggestuurde producten te weigeren als die laatste werden beschadigd door de ontvanger van de bestelling.

4.5 Als het pakket op de dag van de levering niet in ontvangst kan worden genomen, dan zal de bezorger een bericht achterlaten met daarop de plaats waar het pakket kan worden afgehaald. Indien de ontvanger het pakket niet komt afhalen, dan wordt het teruggestuurd naar VGP BVBA en de ontvanger wordt daarvan op de hoogte gebracht via e-mail. De klant kan vragen om de bestelling nogmaals te leveren, maar dan zijn de verzendingskosten volledig voor zijn eigen rekening.

4.6 De klant of ontvanger van de bestelling mag de ontvangen producten in geen geval volledig of gedeeltelijk doorverkopen.

5. Herroepingsrecht

5.1 De klant heeft conform de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming het recht om zonder boete en zonder vermelding van een reden af te zien van zijn aankoop. Hij beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen, te tellen vanaf de datum van ontvangst van de gekochte producten, om die voor omwisseling of terugbetaling terug te sturen naar VGP BVBA. Voor reparaties moet de klant de producten altijd in hun oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking terugsturen, samen met een kopie van de factuur. De klant moet de producten in dat geval op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid terugsturen naar het volgende adres: VGP BVBA/MACMANIACK, Rue Alphonse Sprumont 5 te 4801 STEMBERT.

5.2 Wanneer de producten conform de voorgeschreven voorwaarden en termijnen worden teruggestuurd naar VGP BVBA, dan verbindt VGP BVBA zich ertoe de door de klant betaalde sommen terug te betalen. Aangezien VGP BVBA de oorspronkelijke verzendingskosten heeft betaald, behoudt de onderneming zich het recht voor die laatste af te trekken van het terug te betalen totaalbedrag. De terugbetaling gebeurt binnen de maand na ontvangst van de teruggestuurde bestelling.

6. Prijs

6.1 De prijzen op de website en in de bevestiging die na ontvangst van de bestelling via e-mail wordt verzonden, zijn de definitieve prijzen inclusief btw en taksen. Die prijzen omvatten de prijzen van de producten en de kosten voor de verwerking, verpakking en bewaring.

6.2 Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Die is verschuldigd door alle consumenten die niet btw-plichtig zijn of die woonachtig zijn of hun hoofdkantoor hebben in een ander land van de Europese Unie. Ook consumenten die wel btw-plichtig zijn en die hun hoofdkantoor in België hebben, moeten btw betalen. Btw-plichtige consumenten met hun hoofdkantoor in een ander land van de Europese Unie en die hun levering willen ontvangen in dat land (Frankrijk), ontvangen conform artikel 39bis van de btw-wet een factuur zonder btw. Consumenten op wie die vrijstelling van btw van toepassing is, moeten die invoer echter aangeven om de fiscale wetgeving in hun land van vestiging na te komen. Btw-plichtige klanten moeten in elk geval hun btw-nummerzarenusief belast af te trekken van degeren als die laatste door de ontvanger vermelden bij de bestelling. Als het btw-nummer niet wordt meegedeeld of als het meegedeelde nummer onvolledig of fout is, dan behoudt VGP BVBA zich het recht voor de bestelling op te schorten.

6.3 VGP BVBA behoudt zich ook het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen. De prijzen op de eindfactuur zijn wel gebaseerd op het tarief dat van kracht is op het moment van de bestelling.

7. Betaling

7.1 De bestelling is op de dag van de bestelling zelf contant betaalbaar aan de hand van één van de betalingswijzen die op de website worden voorgesteld. Betalingen zijn beschermd tegen misbruik van de betaalmiddelen die tijdens de transactie worden gebruikt, met name door hacking, en tegen eventuele betwisting van betaling van de prijs van een bestelling.

7.2 De door de klant bevestigde bestelling wordt pas effectief wanneer de beveiligde betaaldienst toelating heeft gegeven voor de uitvoering van de transactie. Bij weigering door de betaaldienst wordt de bestelling automatisch geannuleerd en de klant wordt daarover dan via e-mail ingelicht.

8. Garantie


8.1. Alle Produkte, die von VGP Concept sprl gekauft werden, genießen die gesetzliche Garantie der Artikel 1649 bis und folgende Artikel des Bürgerlichen Gesetzbuches, für jede bei der Lieferung des Produkts bestehende Vertragswidrigkeit, vorausgesetzt, dass der Kunde den Mangel zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht kennt oder nicht kennen soll, und zwar unter der Voraussetzung, dass diese Vertragswidrigkeit innerhalb von 2 Jahren nach der Lieferung auftritt. Der Kunde muss Macmaniack über seine Absicht, die gesetzliche Garantie in Anspruch zu nehmen, auf dem hier zur Verfügung stehenden Wege spätestens innerhalb von 2 Monaten ab dem Tag, an dem er den Mangel bemerkt hat, informieren. Die Kosten für die Rücksendung des fehlerhaften Produkts trägt MacManiack, wenn und nur, wenn diese Rücksendung über die von VGP Concept dem Kunden angebotenen Dienstleistungen erfolgt, andernfalls zahlt dieser den Differenzbetrag, wenn er sich für eine andere, teurere Dienstleistung entscheidet. Der Kunde trägt jedoch alle Risiken, die mit dem Verlust des Produkts während des gesamten Rückgabevorgangs verbunden sind.

8.2. MacManiack haftet in keinem Fall für die Nichteinhaltung der im Empfangsland geltenden Gesetze und Vorschriften. Die mögliche Haftung von VGP Concept beschränkt sich ausschließlich auf den Wert des betreffenden Produkts, der zum Zeitpunkt des Verkaufs festgelegt wurde.

Der Kunde kann sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, indem er in seinen Kundenbereich geht, und zwar mit folgendem Verfahren: Kundendienstverfahren

9. Aansprakelijkheid

9.1 VGP Concept BVBA kan in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade ten gevolge van een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

9.2 VGP Concept BVBA kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele productwijzigingen (samenstelling, verpakking, …) die door de fabrikant zelf worden doorgevoerd.

9.3 De aansprakelijkheid van VGP Concept BVBA is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan in geen geval worden aangesproken voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de voorstelling van de producten (met name op de productfiche) zouden bestaan.

9.4 De website van VGP Concept BVBA bevat links naar andere websites. VGP Concept BVBA is niet aansprakelijk voor de huidige of toekomstige inhoud van die websites of voor de inhoud van externe websites waarvan op die sites een link staat.

10. Persoonsgegevens

10.1 De persoonlijke informatie die voor de verkoop op afstand moet worden verzameld, is noodzakelijk voor de verwerking en verzending van de bestellingen. Het ontbreken van die informatie maakt de bestelling ongeldig.

10.2 VGP BVBA respecteert de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Die wet schrijft voor dat het bedrijf dat de persoonsgegevens verzamelt daarvoor de toestemming van de persoon in kwestie moet hebben en dat de gegevens juist moeten zijn en met een precies, duidelijk en wettelijk doel moeten worden verzameld. Iedere persoon moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. De verwerking van de persoonlijke informatie van de klanten wordt conform de wet aangegeven bij de Privacycommissie. De klant heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van zijn gegevens en kan dat recht uitoefenen bij VGP BVBA.

10.3 VGP BVBA verbindt zich ertoe de gegevens die het van zijn klanten verzameld, nooit aan derden te onthullen of mee te delen.

11. Intellectueel eigendom

De teksten, opmaak, afbeeldingen, foto’s en andere elementen op de website van VGP BVBA worden in het algemeen beschermd door de principes van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website van VGP BVBA mag niet worden gekopieerd en mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van VGP BVBA worden gewijzigd, op een andere website gezet of gepubliceerd in om het even welke vorm. Deze website kan ook teksten, afbeeldingen en andere elementen bevatten die worden beschermd door het auteursrecht van derden. De onderneming VGP BVBA geeft in geen geval en op geen enkele manier toelating om haar intellectueel eigendom of dat van derden te gebruiken.

12. Geschillen en toepasselijk recht

In geval van problemen bij de uitvoering van het onderhavige contract beschikken de klant en VGP BVBA over de mogelijkheid om tot een minnelijke schikking te komen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. Als dat niet lukt, dan zijn alleen de rechtbanken van Luik bevoegd, ongeacht de plaats waar de producten worden geleverd of waar de klant zijn domicilie heeft.

De contracten en alle juridische banden tussen de klant en VGP BVBA zijn onderworpen aan het Belgisch recht.